Volume 11 (2007)

Recent Volumes
Volume 1, 1998
Volume 2, 1999
Volume 3, 2000
Volume 4, 2002
Volume 5, 2002
Volume 6, 2003
Volume 7, 2004
Volume 8, 2006
Volume 9, 2006
Volume 10, 2007
Volume 11, 2007
Volume 12, 2007
Volume 13, 2008
Volume 14, 2008
Volume 15, 2008
Volume 16, 2009
Volume 17, 2011
Volume 18, 2012
Volume 19, 2015
The Series
All Volumes
 
About this Series
Ethics Statement
Purchase Printed Copies
Author Index
ISSN (electronic): 1464-8997
ISSN (print): 1464-8989
 
MSP Books and Monographs
Other MSP Publications

Conference photograph

[Conference photograph]

(Click on main photograph for full-sized version.)

01 Đặng Học Tập
02 Bùi Anh Tuấn
03 Ngô Võ Nhâm
04 Lê Văn Luyện
05 Lê Thị Ngọc Giàu
06 Lê Thị Lan Hương
07 Trân Huyen
08 Phan Thanh Toàn
09 Carles Broto
10 Masaki Kameko
11 Nguyễn H V Hưng
12 Phan Hoàng Chơn
13 Phan Doãn Thoại
14 Lai Sinh Vien
15 Hoàng Phi Dũng
16 Lý Nghiên Cứu
17 Lê Anh Vũ
18 Lionel Schwartz
19 Mara Neusel
20 Jesper Grodal

21 John Palmieri
22 Richard Kane
23 Antonio Viruel
24 Huỳnh Mùi
25 Nguyễn Viết Đông
26 Mamoru Mimura
27 Natalie Wahl
28 Tilman Bauer
29 Kenshi Ishiguro
30 Geoffrey Powell
31 Nguyễn Xuân Thảo
32 Phạm Đức Hiệp
33 Trương Van Sang
34 Phạm An Vinh
35 Nguyễn Đăng Hồ Hải
36 Võ Thanh Tùng
37 Chu Suy Nghĩ
38 Michishige Tezuka
39 Lê Minh Hà
40 Goro Nishida

41 David Salisbury
42 John Hubbuck
43 Nick Kuhn
44 Frank Neumann
45 Mike Hill
46 Haynes Miller
47 Stewart Priddy
48 Nguyễn Việt Dũng
49 Nguyễn Tiến Đặng
50 Hans-Werner Henn
51 John Martino
52 Francis Williams
53 Nobuaki Yagita
54 Dietrich Notbohm
55 Hoàng Lê Trường
56 Lê Quí Thường
57 Trần Quốc Công
58 Unknown
59 Peter Symonds
 

 
Preface
Huỳnh Mùi
List of participants
Titles of talks
Contents